Anunt concurs post Contabil sef august 2015


Anunt

Descarc anunt -format doc

Descarc bibliografie – format doc

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Tîrgu Neamţ organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de personal contractual conducere de contabil şef – 1 (un) post, studii superioare, grad profesional II –  Compartimentul Economic – Administrativ.

 

Dosarele de concurs se depun la sediul centrului de Îngrijire şi Asistenţă Tîrgu Neamţ, până pe data de  26.08.2015, ora 16ºº şi conform prevederilor art. 6, alin. 1 din la H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată prin H.G. nr. 1.027/2014, vor conţine:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) şi d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale, în vederea certificării pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, la sediul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Tîrgu Neamţ Birou Resurse Umane – pesoană de contact Olariu Marius Gheorghiţă.

 

Condiţiile de participare la concurs sunt:

        I. Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza  adeverinţei  medicale  eliberate  de  medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte  condiţiile  de  studii  şi,  după  caz,  de  vechime  sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g)nu  a  fost  condamnată  definitiv  pentru  săvârşirea   unei  infracţiuni   contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care  împiedică   înfăptuirea   justiţiei,  de  fals  ori  a  unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

        II. Condiţiile specifice de participare la concurs sunt:

1. Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul financiar – contabil.

  1. O vechime efectivă de minimum 3 (trei) ani în domeniul financiar-contabil în instituţii publice.
  2. Fisa de post de la instituţia publică unde a lucrat cu atribuţii în domeniul financiar-contabil sau declaraţie pe propria răspundere privind atribuţiile efective pe care le-a avut la instituţia publică în domeniul financiar-contabil.

 

Concursul va avea loc la sediul Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Tîrgu Neamţ şi constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
a) selecţia  dosarelor  de înscriere – în termen de maxim două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de concurs;

b) proba scrisă  –  în data de 07.09.2015, ora 12ºº ;

c) interviul – se va susţine în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

 

 

Calendarul concursului este următorul:

a)     Depunerea dosarelor de concurs  – 26.08.2015, ora 16ºº;

Proba scrisă – 07.09.2015 ora 12ºº ;

b)    Notare  probei  scrise şi comunicarea rezultatelor la proba scrisă – maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei;

c)     Depunere contestaţii formulate faţă de rezultatul obţinut la proba scrisă – în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise;

d)    Soluţionare contestaţii rezultat probă scrisă şi comunicarea rezultatului la contestaţii – în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

e)     Susţinerea interviului – în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;

f)      Notare interviu şi comunicarea rezultatelor la interviu – maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei;

g)     Depunere contestaţii formulate faţă de rezultatul obţinut la interviu – în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului;

h)    Soluţionare contestaţii rezultat interviu şi comunicarea rezultatului la contestaţii – în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

i)       Afişare rezultate finale – maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la lit. i.

 

Bibliografia pentru concurs este  prevăzută în anexa la prezentul anunţ şi face parte integrantă din acesta.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă din Str. Ştefan cel Mare nr. 155, Tg. Neamţ, telefon 0233/790521, pagina web a unităţii www.cia-tîrguneamt.ro – persoana de contact Olariu Marius Gheorghiţă (de luni până vineri, între orele 800–1600).

 

 

DIRECTOR,

Ec. Arsinica NEMŢANU

 

Întocmit,

Inspector Specialitate,

Jur. Marius OLARIU