Admitere si externare


Atât admiterea în centru cât şi externarea din centru se face în conformitate cu prevederile L. 448 / 2006 (republicată) , a prevederilor Strategiei Naţionale privind protecţia persoanelor cu handicap, aprobată prin HG 1175 / 2005 şi Ordinul ANPH nr. 559 / 2008 privind Standardele de Calitate.

 În manualul de proceduri este prevăzută metodologia de  intervenţie pentru persoanele beneficiare de servicii sociale din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Tg. Neamţ.

 Etapele intervenţiei: 

 1. Identificarea clientului, determinarea eligibilităţii şi consiliere primară
  1. Realizarea şi depunerea actelor necesare internării ;
  2. Confirmarea cererii de ajutor şi deschiderea cazului ;
  3. Analiza dosarului de internare;
  4. Identificarea resurselor adecvate pentru intervenţie;
  5. Primul contact cu beneficiarul de servicii şi familia acestuia;
 1. Analiza de date şi diagnoza
  1. Analiza informaţiilor din dosar;
  2. Evaluarea şi determinarea posibilităţilor de recuperare;

- fizică

- psihică

- socială

- comportamentală

                 c. Evaluarea posibilităţilor de integrare/reintegrare socială + dinamica familiei

3. Tipuri de servicii care pot fi oferite beneficiarului şi elaborarea planului   individualizat  de intervenţie

4.  Implementarea planului individualizat

5.  Reevaluarea cazului şi refacerea planului personalizat de intervenţie în funcţie de progresul sau regresul înregistrat de beneficiar

6.  Plan de ieşire              

            Persoanele care doresc să se interneze într-un astfel de centru sunt atent examinate, se realizează o anchetă socială ale cărei rezultate sunt introduse în dosarul solicitantului. În funcţie de rezultatele anchetei sociale, de starea (fizică şi psihică) în care se află individul, relaţiile acestuia cu familia de provenienţă şi de actele persoanei care doreşte instituţionalizarea, specialiştii din DGASPC Neamţ  care analizează dosarele vor decide dacă persoana va fi sau nu instituţionalizată conform unor criterii specifice de eligibilitate.

Actele necesare pentru ca dosarul să fie depus în formă completă la DGASPC Neamţ sunt următoarele:

 1. 1.        Cerere personală sau din partea aparţinătorilor (părinţi, copii, curatori);
 2. 2.        Recomandare medicală eliberată de medicul de familie pentru bolnavi somatici şi de medicul specialist psihiatru pentru bolnavii psihici;
 3. 3.        Certificat de încadrare într-o categorie de persoană cu handicap eliberat de Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap din cadrul ISTPH Neamţ;
 4. 4.        Analize medicale:     

a) radioscopie pulmonară;

b) examen de laborator (coproculturi) eliberat de Centrul de  Sănătate Publică Neamţ (Sanepid) ;                                c) examen sânge – V.D.R.L;

d) examen psihiatric – obligatoriu pentru toţi bolnavii;

e) test HIV – numai pentru persoanele tinere;

f) adeverinţă medicală care să precizeze că nu suferă de boli transmisibile ;

 1. 5.        Copie acte de identitate (certificat de naştere, buletin identitate, certificat de căsătorie, certificat de deces pentru persoanele văduve);
 2. 6.        Cupon de pensie sau ajutor special iar în cazul în care cuantumul pensiei este mai mic decât costul contribuţiei de întreţinere – alte acte de venituri ale persoanei ce urmează a fi internată din care să rezulte veniturile lunare sau veniturile susţinătorilor legali obligaţi la contribuţie (soţ/soţie, copii, părinţi) care trebuie să prezinte dovezi de venituri şi declaraţii notificate pe propria răspundere din care să rezulte numărul persoanelor  aflate în întreţinere;
 3. 7.        Declaraţie notarială că nu are întreţinători legali. În cazul în care are întreţinători legali (părinţi, copii, soţ/soţie), aceştia trebuie să dea fiecare în parte declaraţii notariale care să justifice motivele pentru care nu-şi pot îngriji părintele, copilul, soţul soţia şi să prezinte acte medicale dacă sunt bolnavi;
 4. 8.        Situaţia locativă :

        - copie contract casa proprietate personală;

        – copie contract vânzare – cumpărare;

        – copie act donaţie;

        – copie act moştenire;

 1. 9.        Adeverinţa de venit de la Administraţia financiară teritorială;
 2. 10.     Anchetă socială – tip referat social efectuată de Consiliul Local de domiciliu al bolnavului şi de ISTPH Neamţ pentru cei din municipiul Piatra Neamţ (pentru bolnavii psihici se va completa şi cu declaraţii de la Poliţie sau de la Asociaţiile de locatari sau de proprietari, privind comportamentul bolnavului în comunitate).

Unitatea noastră ţine cont atât de nevoile generale ale beneficiarilor cât şi de nevoile speciale de asistenţă şi îngrijire individuale. Instituţia nu tratează numai afecţiuni psihice şi sociale, dar şi afecţiuni de factură medicală. Un rol esenţial în realizarea instituţionalizării îl deţine analiza dosarului de internare. Analiza este realizată de către o echipă de specialişti care vor analiza problemele solicitantului împreună cu familia sau reprezentantul legal al acestuia. Analiza dosarului va ţine cont de gradul de handicap al fiecărui individ în parte şi de serviciile de care aceasta are nevoie. O persoană cu handicap este primită în unitatea noastră doar dacă se consideră că centrul poate rezolva problemele fizice şi psihice ale acesteia, în cazul în care instituţia nu poate face faţă problemelor individului, comisia îl va îndruma către alte centre specializate în rezolvarea problemelor specifice.

Trebuie să menţionăm că în conformitate cu legislaţia privind protecţia persoanelor cu handicap, toate formele legale privind eligibilitatea persoanei cu hadicap şi propunerea instituţionalizării acesteia se face de către D.G.A.S.P.C. Neamţ, iar decizia de admitere în centru se ia de către Comisia de Internare de la nivelul Consiliului Judeţean Neamţ.

Evaluarea care este efectuată la primirea unei persoane în instituţie cuprinde mai multe aspecte dintre care cele mai importante pe care unitatea noastră  îndeplineşte sunt:

 • verificarea stării fizice a beneficiarului;
 • gradul de autonomie personală;
 • starea de sănătate mintală a beneficiarului;
 • medicaţia pe care acesta o urmează;
 • starea de locomoţie şi mobilitatea generală;
 • regimul alimentar care este urmat de către individ;
 • eventualele cazuri de dependenţă (droguri, alcool, medicamente, tutun, etc.);
 • relaţiile cu familia;
 • nivelul contactelor sociale pe care solicitantul le are în afara unităţii;
 • sesizarea nivelului de comunicare;
 • starea văzului, auzului, locomoţia;
 • istoricul pacientului, sesizarea eventualelor recăderi atât psihice cât şi fizice;
 • riscurile pe care pacientul le reprezintă pentru el însuşi cât şi pentru cei din anturajul acestuia.

           Astfel, instituţia realizează prin intermediul unui personal de specialitate (medic, sociolog, asistent social, asistenţi medicali) o analiză complexă a persoanei care doreşte internarea.

           În cadrul „Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Tg. Neamţ” se realizează o monitorizare strictă a persoanelor aflate în îngrijire şi împreună cu personalul de specialitate se acţionează atunci când se sesizează apariţia unor modificări semnificative în ceea ce priveşte starea fizică şi psihică a acestora. În baza evaluării iniţiale se  stabilesc serviciile ce vor fi asigurate beneficiarilor; evaluarea ţine cont de programul individual de reabilitare, readaptare şi reintegrare socio-profesională, emis de comisiile de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi.

În centru se efectuează reevaluarea beneficiarului atunci când apar modificări semnificative ale stării sale psiho-fizice, la 6 luni – atunci când rezidenţa beneficiarului depăşeşte 6 luni – şi la ieşirea beneficiarului din instituţie. Datele privind evoluţia beneficiarilor sunt centralizate, iar dacă unitatea are nevoie de noi date se face apel la familia de provenienţă sau la instituţiile în care a fost internat anterior.

Evaluarea beneficiarilor  se face în mod individual, fiecărui beneficiar i se stabileşte un anumit program de îngrijire şi asistenţă în funcţie de trăsăturile individuale ale beneficiarului. Programele sunt reevaluate şi în funcţie de progresul sau regresul pe care îl realizează beneficiarul se intervine cu noi servicii specifice.

Procedura privind ieşirea beneficiarului din Centrul Rezidenţial are în vedere stabilirea condiţiilor în care se va efectua ieşirea (transfer la o altă unitate de asistenţă socială, trai independent în comunitate etc.).

Centrul din Tg. Neamţ externează pacienţii doar în urma unor condiţii pe care beneficiarul trebuie să le îndeplinească. Planul de ieşire este stabilit încă de la internarea pacientului în centru şi ţine cont de starea în care se află beneficiarul la intrarea în cadrul centrului şi de posibilităţile de recuperare existente. De cele mai multe ori planul de ieşire este realizat împreună cu familia beneficiarului, iar atunci când acesta nu are familie se realizează cu reprezentanţii instituţiei de la care este adus beneficiarul. Planul va cuprinde serviciile pe care acesta le va primi în cadrul centrului şi evaluarea stării acestuia până când va îndeplini condiţiile necesare externării.

Planul de ieşire a beneficiarului poate suferi modificări esenţiale în funcţie de comportamentul acestuia. Înainte de externare beneficiarii sunt supuşi unei evaluări complete a stării de sănătate fizică şi psihică, rezultatele acestei evaluări vor determina sau nu externarea pacientului. Trebuie să se ţină cont de riscurile pe care le comportă o externare realizată inadecvat. Atunci când se realizează greşeli trebuiesc anunţate persoanele şi instituţiile care pot acţiona pentru readucerea persoanei în instituţie (este vorba de externarea unor beneficiari care au comportamente antisociale şi violente sau de externarea unor persoane a căror evoluţie a fost doar temporală aceştia fiind pasibili de o regresie, etc.).

Dintre obiectivele urmărite de centru în ceea ce priveşte externarea menţionăm:

 • părăsirea unităţii de către beneficiari trebuie realizată doar în condiţii de siguranţă şi protecţie.
 • stabilirea de către o comisie de specialitate a momentului când beneficiarul poate fi externat;
 • beneficiarul poate fi externat şi la cererea acestuia dacă se consideră că nu este un pericol pentru ceilalţi membri ai societăţii;
 • facilitarea externării beneficiarilor în cadrul familiilor de provenienţă în cazul în care acestea îşi asumă responsabilitatea pentru fostul beneficiar.

Pentru a preîntâmpina unele abuzuri asupra persoanelor cu handicap din partea familiilor sau organizaţiilor care preiau persoana, specialiştii din cadrul DGASPC Neamţ vor realiza un „Contract de monitorizare” care va fi alăturat Foii de ieşire (parte a Planului individualizat de servicii).

         La ieşire se va întocmi pentru fiecare beneficiar, o Foaie de ieşire în care se precizează: data ieşirii; motivele; locaţia în care se mută beneficiarul (altă unitate de asistenţă socială, locuinţa proprie etc.); persoana de contact care va putea da relaţii despre evoluţia ulterioară a beneficiarului. De asemenea, pentru fiecare beneficiar, se va întocmi un dosar care va conţine: Fişa de evaluare/reevaluare, Planul Individualizat de Servicii şi Foaia de ieşire. Dosarul se întocmeşte în două exemplare dintre care unul se înmânează cu semnătură de primire, beneficiarului/reprezentantului legal sau familiei (după caz), iar al doilea se trimite, cu confirmare de primire, la sediul DGASPC Neamţ.

Centrul nostru are încheiate o serie de protocoale cu centre asemănătoare, în anumite situaţii (cazuri în care o unitate ar putea trata mai bine pacienţii datorită specialiştilor şi a dotărilor) realizându-se transferuri ale beneficiarilor de servicii de îngrijire şi asistenţă cu acordul DGASPC Neamţ. Instituţia care va prelua persoanele va efectua o nouă evaluare a acestora folosind toate informaţiile primite de la centrul nostru.

            Regulamentul de ordine interioară a Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Tg. Neamţ precizează clar drepturile beneficiarilor acestei instituţii. Centrul face cunoscute drepturile persoanelor instituţionalizate atât personalului cât şi fiecărui beneficiar care doreşte internarea. Fiecărui beneficiar i se prezintă drepturile şi obligaţiile pe care le are în această instituţie.

            Personalul trebuie să menţină o atmosferă de tip familial în cadrul centrului, să asigure, între anumite limite, o libertate a beneficiarilor în cadrul centrului şi chiar al comunităţii locale în funcţie de caracteristicile particulare ale acestora.

Respectarea demnităţii şi intimităţii beneficiarilor din centrul nostru este obligatorie şi priveşte toate situaţiile:

 • accesul în unitate şi în afara acesteia;
 • respectarea prevederilor codului drepturilor beneficiarilor;
 • folosirea camerelor, a băilor, a grupurilor sanitare, etc.;
 • consult medical şi administrarea tratamentelor medicale;
 • activităţile medicale de recuperare;
 • consultarea unor persoane specializate;
 • asigurarea de terapie socială şi consultarea asistentului social;
 • realizarea de servicii în comunitate;
 • menţinerea şi întărirea relaţiilor sociale cu familia şi prietenii;
 • starea de sănătate deteriorată şi dependenţa;
 • decesul.

            Personalul din unitatea noastră este instruit astfel încât să facă faţă cu succes situaţiilor imprevizibile care pot afecta beneficiarii noştri respectându-le demnitatea şi intimitatea. Referitor la intimitatea beneficiarilor putem spune că aceştia pot primi vizite private separat de ceilalţi beneficiari, în propria cameră.

Viaţa pe care beneficiarii o au în cadrul instituţiei noastre le permite o autonomie personală destul de largă. Astfel, persoanele internate sunt informate cu privire la activităţile pe care le pot desfăşura în cadrul centrului şi au dreptul să aducă cu ele anumite valori pe care le vor administra aşa cum doresc.

            Centrul nostru ia măsuri împotriva abuzului sau tentativelor de abuz şi a neglijenţei personalului faţă de beneficiari. Toate reclamaţiile primite sunt tratate cu seriozitate, se realizează o anchetă iar dacă personalul este vinovat va suporta sancţiunile corespunzătoare.

Politica de protecţie a persoanelor cu handicap vizează, protejarea venitului, perfecţionarea calităţii îngrijirii medicale, sprijinirea persoanelor pentru a duce o viaţă demnă şi independentă în mediul propriu, lărgirea posibilităţilor de integrare în viaţa comunităţii. Datorită vulnerabilităţii  şi stării de dependenţă în care ajung persoanele din centru au nevoie de protecţia celorlalţi, în primul rând de protecţia grupului familial din care fac parte, de protecţie din partea personalului specializat şi din partea comunităţii.

            Toate cazurile de abuz sunt înregistrate împreună cu rezultatele anchetei şi sancţiunile care au fost aplicate în „Registru privind protecţia împotriva abuzurilor. Dacă există şi cazuri în care personalul este abuzat de către beneficiari se vor lua din nou măsuri de protecţie şi se vor aplica sancţiunile de rigoare. În cadrul unităţii noastre se asigură protecţia beneficiarilor faţă de mai multe tipuri de abuz: fizic; material; economico-financiar; psihologic; sexual; discriminare; neglijenţă; marginalizare; tratament inuman sau degradant; abuzuri care pot fi intenţionate sau neintenţionate.

            Dacă persoana instituţionalizată sau personalul a suferit un anumit tip de abuz, el trebuie să urmeze o anumită procedură, nu trebuie să reacţioneze violent, ci trebuie să facă o reclamaţie care va fi analizată şi rezolvată în mod corect. Este foarte important ca programele de asistenţă socială să cuprindă acţiuni de prevenire a unor disfuncţionalităţi sociale, prin identificarea factorilor de risc social, precum şi a persoanelor instituţionalizate cu risc de a intra într-o stare disfuncţională prin luarea unor decizii necontrolate sub impulsul unor emoţii puternice sau în necunoştinţă de cauză.